Hope Electrics s.r.o Vám nabízí revize hromosvodů Praha. Revize hromosvodů provádí naši vyškolení technici s oprávněním od technického dozoru. Revize soustavy hromosvodů Praha, provádíme podle platných norem ČSN 62305.
Druhy revizí hromosvodů Praha

 • VÝCHOZÍ REVIZE HROMOSVODU PRAHA - se provádí před uvedením soustavy hromosvodů do provozu. -- kolaudace rodinného domu,
  • kolaudace živnostenské provozovny
  • osazení elektroměru bytu
  • uvedení do provozu průmyslového objektu
  • celková oprava soustavy hromosvodu budovy
  • další podobné případy…
 • PRAVIDELNÉ REVIZE HROMOSVODU PRAHA - revize hromosvodů Praha se provádí dle druhů objektu a třídy soustavy hromosvodu. V normě ČSN 62305 nově řešeny prohlídky hromosvodů s termíny dle normy.
 • MIMOŘÁDNÉ REVIZE HROMOSVODU PRAHA - revize hromosvodů Praha se provádí například po zásahu blesku nebo při dílčích opravách hromosvodu.

Revize hromosvodů – rozdělení ochrany před bleskem a revize hromosvodů

 • Vnější Revize hromosvodů Praha- ochrana před bleskem
  • úkolem hromosvodu vnější ochrany před bleskem je ochrana objektů před tepelnými a mechanickými účinky blesku. Vnější ochrana hromosvodů Praha před bleskem a revize hromosvodu se musí zřizovat na stavbách a zařízeních dle vyhlášky tam, kde by blesk mohl způsobit následující případy:
  • ohrožení života nebo zdraví,
  • poruchu s rozsáhlými důsledky ( elektrárna, plynárna, vodárna, budova pro spojová zařízení, nádraží, atd… )
  • výbuch (například výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek atd…)
 • Vnitřní Revize hromosvodů Praha- ochrana před bleskem
 • Hlavní věcí vnitřní revize hromosvodů Praha pro realizaci vnitřní ochrany před účinky blesku a přepětí je vyrovnání potenciálů, tj. připojení veškerých kovových částí k přípojnici pospojování. Tím se omezí vznik napěťových rozdílů v elektrické instalaci nad příslušnou mez a následný výboj.
 • Vnitřní ochranu před bleskem tvoří souhrn opatření ke snížení účinků elektromagnetických impulzů způsobených bleskovým proudem (LEMP) uvnitř chráněného objektu.
 • Vnitřní LPS musí zabránit nebezpečnému jiskření uvnitř chráněného objektu, která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu. Nebezpečnému jiskření zabráníme:
  • vyrovnáním potencionálů ( ekvipotencionálním pospojováním)
  • elektrickým odizolováním

Revize hromosvodů Praha

Důležitým podkladem pro revizi hromosvodů Praha je veškerá dokumentace celé soustavy hromosvodů. Z této projektové dokumentace náš revizní tech¬nik zjistí jakého typu je uzemňovací soustava:

 • A-(ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.1) Uspořádání typu A obsahuje vodorovný nebo svislý zem¬nič, který je instalován vně chráněné stavby.
 • B-(ČSN 62305-3, čl. 5.4.2.2).

Revize hromosvodů Praha a JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ

Revize hromosvodů Praha a jímací zařízení slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, zábradlím a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení.

Revize hromosvodů Praha - SVODY

Svody slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svézt zachycený blesk do země co nejkratší cestou, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit vnější nebo skryté.

Revize hromosvodů Praha – Revizní technik

Revizi hromosvodů Praha provádí náš vyškolený revizní technik s oprávněním od technického dozoru. Revize hromosvodů Praha jsou prováděny dle platných norem ČSN 62305, hromosvody, zemniče a jímací soustavy jsou kontrolovány v souladu s výše uvedenou normou.
Revize hromosvodů Praha - Termíny

Revize Hromosvodů Praha v bytových a rodinných domech

 • REVIZE hromosvodů bytové a rodinné domy – 1 x za 4ROKY , 1 x za dva roky kontrola
 • REVIZE hromosvodů Praha - 2 ROKY / objekty z C1,2,3 - 2 roky /
 • REVIZE hromosvodů Praha- vždy po zásahu objektu bleskem