Provádíme pravidelné odborné kontroly a čištění spalinových cest na základě zákona č. 320/2015 Sb. (nahrazuje NV 91/2010 Sb.)

 

Pro koho jsou kontroly spalinových cest povinné?

Každý provozovatel spotřebiče paliv (plynového kotle, kamen, krbu, …) je povinen si minimálně 1x ročně nechat oprávněnou osobou zkontrolovat spalinovou cestuZa nájemníky v bytových domech tyto kontroly objednávají představitelé společenství vlastníků nebo bytových družstev. Majitelé rodinných domů si kontroly domlouvají sami.

 

Čeho se kontroly netýkají?

Povinné kontrole nepodléhají podokenní topidla do výkonu 7 kW s vývodem přes fasádu a nepoužívané komíny. Všechny ostatní spalinové cesty této kontrole podléhají.

 

Proč jsou kontroly spalinových cest důležité?

Kontroly spalinových cest jsou důležité z hlediska ochrany bezpečnosti a zdraví občanů. V poslední době narůstá počet případů otrav oxidem uhelnatým, které jsou způsobeny znečištěním nebo závadami spalinových cest hlavně u spotřebičů na plyn. Tyto závady nemusí být na první pohled patrné. Dále se jedná o požární bezpečnost, hlavně u spotřebičů na pevná paliva, kde nejsou mnohdy dodržovány základní pravidla bezpečnosti.  

 

Jak správně probíhá kontrola spalinové cesty?

Kontroluje se spalinová cesta po celé její délce, tzn. od spotřebiče přes kouřovod, průchody půdou, střechou. Kontrolují se všechny otvory (dvířka) na spalinové cestě. V žádném případě nestačí, aby osoba, která provádí kontrolu, pouze vyčistila komín ze střechy nebo z půdy. Je důležité zkontrolovat a vyčistit také kouřovod, který je napojen na kotel a je často velmi znečištěn. Je proto nutné, aby kominík navštívil i byt, kde je umístěn spotřebič. Tato povinnost je často opomíjena.


Kdo může kontroly spalinových cest vykonávat?

Kontroly spalinových cest může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba, tj. osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Nechte si vždy předložit živnostenský list. Výsledkem kontroly je vystavení Zprávy o provedení kontroly a čištění. Tento doklad je mimo jiné důležitým dokladem pro pojišťovny v případě požáru, havárie atd.